Uitnodiging voor de ledenvergadering


UITNODIGING

Ledenvergadering Oranjevereniging Zalk op maandag 25 januari 2015

Aanvang 20.00 uur in het MFD “An de Steege” Broeksteeg 42

Agenda:

1. Opening

2. Notulen d.d. 26 januari 2015

3. Jaarverslag

4. Ingekomen stukken

5. Verslag kascommissie

6. Financieel verslag

7. Benoeming nieuwe kascommissie

***Pauze***

8. Bestuursverkiezing:

  • Henry Kloosterman aftredend / niet herkiesbaar
  • Jan Souman aftredend/ niet herkiesbaar
  • Leonie Lans herkiesbaar

(Tegen)kandidaten kunnen hun brief voorzien met de namen en handtekeningen van 10 ondersteuners inleveren bij het secretariaat vóór 22 januari 2016

9. Bestuursmededelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Secretariaat: H.C. Buter-Eikelboom, Van Dijksweg 70, 8276 BG Zalk

Reacties op dit onderwerp zijn gesloten.